Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

ΝΟΜΟΣ 1300/82 ΦΕΚ129/13-10-1982 ΓΙΑ ΖΩΟΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΖΩΟΚΤΟΝΙΑ

Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας.
Νόμος υπ’ αριθ. 1300/82 ΦΕΚ/129/Τ.Α./13-10-1982 του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Άρθρο 1
1. (Ζωοκλοπή). Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή 20.000 έως 1.000.000 δραχμών τιμωρείται η κλοπή ίππων, ημιόνων, βοοειδών, βουβαλοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και κυψελών μελισσών ή του περιεχομένου τους.
2. (Ζωοκτονία). Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται η θανάτωση, με πρόθεση, ζώων της προηγούμενης παραγράφου καθώς και η καταστροφή η βλάβη κυψελών μελισσών ή του περιεχομένου τους.
3. αν η πράξη της ζωοκλοπής ή της ζωοκτονίας έχει ως αντικείμενο ζώα που βρίσκονται στον περίβολο ή σε στεγασμένο χώρο της οικίας του ιδιοκτήτη τους ή σε ειδικό για τη φύλαξη αυτών περιφραγμένο χώρο ή αν τα ζώα χρησιμοποιούνται για τη διατροφή της οικογένειας του ιδιοκτήτη τους επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.
Άρθρο 2
Αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, η ζωοκλοπή ή η ζωοκτονία τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών και χρηματική ποινή 50.000 έως 1.000.000 δραχμών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν έγινε από δύο ή περισσότερα άτομα, από κοινού.
β) Αν κατά τη τέλεση της πράξης χρησιμοποιήθηκε βία ή απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή έγινε χρήση των μέσων αυτών για τη διατήρηση της κατοχής των κλεμμένων ή θανατωμένων ζώων.
γ) Αν ο δράστης ( αυτουργός ή συμμέτοχος) οπλοφορούσε.
δ) Αν ο δράστης είναι κρεοπώλης, εστιάτορας, διευθυντής ξενοδοχείου και δημοσίων γενικά κέντρων ή άλλος επαγγελματίας συναφών με τα παραπάνω επαγγελμάτων.
Άρθρο 3
1. Με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού τιμωρείται όποιος, με πρόθεση, κρύβει, αγοράζει, παίρνει ως ενέχυρο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δέχεται ζώα ή σφάγια ή μέρη από σφάγια που προέρχονται από ζωοκλοπή ή ζωοκτονία ή μεταβιβάζει σε άλλον την κατοχή τους ή συνεργεί στη μεταβίβασή τους.
2. Αν ο υπαίτιος επιχειρεί τις παραπάνω πράξεις ως επάγγελμα, ή από συνήθεια, ή η ζημιά που προκλήθηκε στον παθόντα είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τότε επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 2 αυτού του Νόμου.
3. Ζώα που προέρχονται από ζωοκλοπή κατάσχονται και αποδίδονται στον ιδιοκτήτη τους, προσωρινά από την Αστυνομική Αρχή και οριστικά ύστερα από απόφαση του Εισαγγελέα. Αν όμως ο ιδιοκτήτης του ζώου είναι άγνωστος, το ζώο παραδίδεται για τη φύλαξη σε μεσεγγυητή και για την τύχη του αποφασίζει το Δικαστήριο.
4. Ολόκληρα τα σφάγια ή μέρη από σφάγια που προέρχονται από ζωοκλοπή ή ζωοκτονία κατάσχονται και αποδίδονται στον ιδιοκτήτη του ζώου, αν είναι γνωστός. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκποιούνται με πρόχειρο διαγωνισμό με  φροντίδα της Αστυνομικής Αρχής. Το προϊόν της εκποίησης κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Δικαστήριο αποφασίζει για την τύχη του.
Άρθρο 4
1. Το αρμόδιο για την εκδίκαση της ζωοκλοπής ή ζωοκτονίας Δικαστήριο, αποφασίζει υποχρεωτικά και για την αποζημίωση του παθόντα λόγω κλοπής ή θανάτωσης των ζώων του, χωρίς οποιαδήποτε προδικασία ακόμα και αν ο παθών δε δήλωσε ότι παρίσταται ως πολιτικός ενάγων.
2. Το ίδιο δικαστήριο αποφασίζει υποχρεωτικά για τη χρηματική ικανοποίηση του παθόντα λόγω ηθικής βλάβης. Το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης δε μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο της αξίας του κλεμμένου ή θανατωμένου ζώου.
3. Οι συμμέτοχοι ζωοκλοπής ή ζωοκτονίας ευθύνονται εις ολόκληρο ο καθένας με τους αυτουργούς για ολόκληρο το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης και αποζημίωσης του παθόντα, τις ενδεχόμενες αποδόσεις και τα δικαστικά έξοδα.
4. Αν τα πρόσωπα, υπό την επιμέλεια ή την εξάρτηση των οποίων βρίσκεται ο νεότερος των 17 ετών ανήλικος, παραλείψουν υπαίτια να τον εμποδίσουν από την τέλεση ζωοκλοπής ή ζωοκτονίας, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 360 του Ποινικού Κώδικα και τις διακρίσεις που γίνονται σ΄αυτόν.
5. Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση καταδίκης τους σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ευθύνονται ο καθένας για ολόκληρο το της αποζημίωσης και της χρηματικής ικανοποίησης του παθόντα.
Άρθρο 5
1. Τα μεταφορικά μέσα ή ψυκτικοί χώροι που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη ζωοκλοπής ή ζωοκτονίας ή για τη μεταφορά κλεμμένων ή θανατωμένων ζώων ή τη συντήρηση προϊόντων ζωοκλοπής ή ζωοκτονίας, κατάσχονται και παραδίδονται στην πληρέστερη Τελωνειακή Αρχή για
φύλαξη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, εκτός αν η μεταφορά τους είναι δυσχερής οπότε σφραγίζονται και παραδίδονται για φύλαξη στην πληρέστερη Αστυνομική Αρχή, εφαρμόζονται δε σ΄αυτές τις περιπτώσεις οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα. Αν δε καταστεί δυνατή η ανεύρεση και η παράδοση στην Τελωνειακή Αρχή του μεταφορικού μέσου που κατασχέθηκε, τότε το δικαστήριο καθορίζει με την καταδικαστική του απόφαση την αξία του μεταφορικού μέσου, που
εισπράττεται από τον καταδικασθέντα κατά τον ΝΕΔΕ.
2. Μαζί με τα παραπάνω μεταφορικά μέσα κατάσχονται και οι κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας αυτών, η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια ικανότητας οδηγού του δράστη. Αν επακολουθήσει καταδίκη, τα μεταφορικά μέσα δημοσιεύονται και εκποιούνται κατά τις διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα, και οι κρατικές πινακίδες, η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια ικανότητας του οδηγού του δράστη αφαιρούνται και στέλνονται για κύρωση στην υπηρεσία που τις χορήγησε.
3. Η αφαίρεση και η ακύρωση των παραπάνω αδειών αποτελεί κώλυμα για τη για τη χορήγηση νέας άδειας, πριν περάσει τριετία από την έκτιση της ποινής. Σε περίπτωση υποτροπής το κώλυμα είναι ισόβιο.
4. Αν η ζωοκλοπή, η ζωοκτονία, ή η αποδοχή και η διάθεση προϊόντων ζωοκλοπής ή ζωοκτονίας έγινε από κρεοπώλες, εστιάτορες διευθυντές Ξενοδοχείων και δημόσιων γενικά κέντρων ή άλλους επαγγελματίες συναφών με τα παραπάνω επαγγελμάτων, κατά παράβαση της επαγγελματικής τους
υποχρέωσης, το Δικαστήριο, εφ΄όσον κατά του υπαίτιου απαγγέλλεται ποινή στερητική της ελευθερίας, απαγγέλλει υποχρεωτικά και ανικανότητα για άσκηση του επαγγέλματος για χρονικό διάστημα από ένα μέχρι πέντε χρόνια αν για την άσκηση αυτού απαιτείται άδεια της Αρχής. Η ανικανότητα αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την οριστική ανάκληση της σχετικής άδειας.
5. Κτηνοτροφικό δάνειο ή επιδότηση ή οικονομική ενίσχυση άλλης μορφής για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας από οποιοδήποτε φορέα ή φορολογική απαλλαγή, δε χορηγείται στον καταδικαζόμενο για ζωοκλοπή ή ζωοκτονία από το Κράτος πριν περάσουν τρία χρόνια από την έκτιση της ποινής. Μετά δε την τελεσίδικη καταδίκη κηρύσσονται ληξιπρόθεσμες όλες οι οφειλές του καταδικαζόμενου προς τους κρατικούς φορείς ή τράπεζες. Οι τελεσίδικες αποφάσεις αυτές διαβιβάζονται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα στην Αγροτική Τράπεζα για την εφαρμογή των οριζόμενων στη παράγραφο αυτή.
Άρθρο 6
1. Η ζωοκλοπή και η ζωοκτονία διώκονται σε κάθε περίπτωση αυτεπάγγελτα. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των αδικημάτων του άρθρου 2 είναι το Πενταμελές Εφετείο.
2. Η καταδίκη για ζωοκλοπή ή ζωοκτονία επισύρει και την αποστέρηση των δικαιωμάτων που περιέχονται στα άρθρα 59-65 του Ποινικού Κώδικα.
3. Ο καταδικαζόμενος για ζωοκλοπή ή για ζωοκτονία δικαιούται να ασκήσει το ένδικο μέσο της έφεσης μόνο αν καταδικάσθηκε σε φυλάκιση τουλάχιστο ενός έτους, χωρίς και να αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής. Η ασκηθείσα έφεση εκδικάζεται εντός τετραμήνου από την άσκησή της.
4. Η στερητική της ελευθερίας ποινή για ζωοκλοπή ή ζωοκτονία δε μετατρέπεται σε χρηματική και εκτίεται εκτός της Εφετειακής Περιφέρειας του τόπου κατοικίας ή καταγωγής του καταδικασμένου.
5. Στους καταδικαζόμενους για ζωοκλοπή ή ζωοκτονία επιβάλλεται από το δικαστήριο και η ποινή της εκτόπισης εκτός της Εφετειακής Περιφέρειας του τόπου κατοικίας ή καταγωγής τους, για χρονικό διάστημα από έξι μήνες μέχρι δύο χρόνια. Σε περίπτωση υποτροπής η εκτόπιση μπορεί να φτάσει μέχρι 4 χρόνια.
Άρθρο 7
1. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών τιμωρείται όποιος με πρόθεση ακρωτηριάζει ή με άλλο τρόπο βλάπτει ξένα ζώα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση ακρωτηριασμού ή βλάβης ζώων
Άρθρο 8
1. Στα εγκλήματα της ζωοκλοπής και της ζωοκτονίας όλοι οι αρμόδιοι για την ανάκριση υπάλληλοι κάνουν τις οριζόμενες από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ανακριτικές πράξεις και χωρίς παραγγελία του Εισαγγελέα, στον οποίο όμως υποβάλλουν τη δικογραφία χωρίς υπαίτια βραδύτητα.
2. Η ανάκριση για τα παραπάνω εγκλήματα ολοκληρώνεται μέσα σε ένα μήνα από τότε που θα περιέλθει η δικογραφία στον ανακριτή. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα με κοινή Πράξη του Προέδρου και του Εισαγγελέα Εφετών.
3. Η εκδίκαση των υποθέσεων προσδιορίζεται το πολύ ένα μήνα μετά την αμετάκλητη παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο και οι προθεσμίες κλήτευσης στο ακροατήριο και οι προθεσμίες κλήτευσης στο ακροατήριο συντέμνονται στο μισό.
Άρθρο 9
1. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και απώλεια του δικαιώματος για χρηματική ικανοποίηση τιμωρείται ο κάτοχος του ζώου από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του νόμου αυτού ο οποίος δε καταγγέλλει στην αρμόδια Αρχή μέσα σε 24 ώρες από τη διαπίστωση της τη ζωοκλοπή ή ζωοκτονία που έγινε σε βάρος του.
2. Με φυλάκιση τουλάχιστο δύο μηνών τιμωρείται ο παθών και ο δράστης ζωοκλοπής και ζωοκτονίας, αν συμβιβαστούν με σκοπό τη συγκάλυψη του εγκλήματος.
3. Με ποινή φυλακίσεως τιμωρείται όποιος μεσιτεύει, διευκολύνει παντοιοτρόπως ή υποδεικνύει στο ζωοκλέφτη τον τρόπο, τον τόπο ή τα μέσα της ζωοκλοπής ή του συμβιβασμού με τον παθόντα.
Άρθρο 10
1. Με αστυνομικές διατάξεις καθορίζονται οι υποχρεώσεις των κατόχων ζώων και ποιμνίων ιδίως σε ότι αφορά τον εφοδιασμό τους με πιστοποιητικό κατοχής των ζώων, την επιτήρηση των ποιμνίων και την διακίνησή τους κατά τους θερινούς μήνες στις χειμερινές βοσκές και αντίστροφα, τον τόπο και τον τρόπο τήρησης εγγράφων στοιχείων για την αυξομείωση των ποιμνίων, τον τρόπο μεταβίβασης των ζώων και τον τόπο σφαγής αυτών όπου δεν υπάρχουν ή δε λειτουργούν μόνιμα σφαγεία.
2. Με αστυνομικές διατάξεις καθορίζονται επίσης ο τρόπος και ο χρόνος σήμανσης των ζώων, όπως και άλλες σχετικές με τη σήμανση λεπτομέρειες σε περιοχές που κρίνεται το μέτρο αυτό απαραίτητο. Η σήμανση γίνεται με με φροντίδα των Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για το σκοπό αυτό Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους και όργανα της Αγροφυλακής, ή της Χωροφυλακής ή και ιδιώτες εάν αυτό είναι αναγκαίο.
3. Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών και μέσων σήμανσης βαρύνει τον κρατικό προυπολογισμό.
4. Όποιοι παραβαίνουν τις παραπάνω αστυνομικές διατάξεις τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Η ΧΡΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ

Το γαλακτικό οξύ είναι ένα οργανικό οξύ, πολύ διαδεδομένο στη φύση. Παράγεται στο ανθρώπινο σώμα κατά τις καύσεις που πραγματοποιούνται στους ιστούς και παράγεται ενέργεια για της ανάγκες της ζωής. Εμφανίζεται φυσικά στο μέλι και σε άλλα τρόφιμα. Επιπλέον, το γαλακτικό οξύ προστίθεται συχνά στα τρόφιμά μας.
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διάλυμα γαλακτικού οξέως 15% περιεκτικότητας χρησιμοποιούμε για την καταπολέμηση της Βαρρόα. Αυτή η συγκέντρωση δημιουργεί μικροενόχληση στις μέλισσες ξεφλουδίζει τις βλεννώδεις μεμβράνες. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή. Τα λαστιχένια γάντια, τα προστατευτικά γυαλιά και οι μάσκες συστήνονται. Είναι διαβρωτικό, και αν έρθει σε επαφή με το δέρμα, δημιουργεί ανεπιθύμητες καταστάσεις. Το πυκνό οξύ αν έρθει σε επαφή με το δέρμα μπορεί να δημιουργήσει εγκαύματα. Επιπλέον, εάν τα μάτια έρχονται σε επαφή με το οξύ, πρέπει να ξεπλυθούν με το ύδωρ για τουλάχιστον 15 λεπτά, και να επιδιωχθεί ιατρική βοήθεια. Η ανάμειξη για τη διάλυση του, πρέπει να θυμόμαστε είναι το οξύ στο νερό και όχι το αντίθετο, επειδή κατά την ένωσή του είναι δυνατόν να πραγματοποιήσει εξώθερμη αντίδραση. Η αποθήκευση του γαλακτικού οξέως γίνεται σε μόνο ψυγείο.
ΙΧΝΗ στο ΚΕΡΙ ΚΑΙ το ΜΕΛΙ μετά από την θεραπεία η περιεκτικότητα σε γαλακτικό οξύ του μελιού αυξάνονται για λίγο, καθώς το οξύ εξατμίζεται εύκολα. Μετά από οκτώ εβδομάδες η περιεκτικότητα σε γαλακτικό οξύ (cirka) είναι στα κανονικά επίπεδα.
ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ; Το γαλακτικό οξύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι οκτώ εβδομάδες πριν από τη συγκομιδή μελιού. Η χρήση γαλακτικού οξέως πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν δεν υπάρχουν γόνοι ή να μην έρχεται σε επαφή με το γόνο. Η καταλληλότερη εποχή για τη χρήση του είναι το τέλος του φθινοπώρου που έχουν περιορισθεί ή μηδενισθεί ο γόνος. Υπάρχουν συχνά ήπιες ημέρες τον Νοέμβριο, που οι συνθήκες είναι ιδανικές. Θα μπορεί να γίνει επανάληψη πολύ νωρίς την άνοιξη, εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ακόμα προσβολή. Με αυξημένο γόνο όμως, είναι ανεπίτρεπτη η χρήση του. Έχει παρατηρηθεί κάποιες φορές απώλειες βασιλισσών, ιδιαίτερα κατά την εαρινή χρήση.
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Τρεις ψεκασμοί πρέπει να πραγματοποιηθούν ανά διαστήματα δύο ημερών. Αν χρησιμοποιηθεί περιεκτικότητας 15% θα πρέπει η δόση να είναι 5 ml στην κάθε πλευρά του πλαισίου. Επειδή η χρήση του έχει ορισμένα χρηστικά προβλήματα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αριθμός των κυψελών σε σχέση με τους ψεκαστές. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται η νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα και κατά τον ψεκασμό να υγραίνονται όλες οι μέλισσες. Έχει αναφερθεί για κάποια λεπτά μετά τον ψεκασμό απώλεια προσανατολισμού, κατά τη πτήση των μελισσών. Εάν υπάρχει σφραγισμένος γόνος στο μελίσσι θα πρέπει να αφαιρείται, έτσι κάνει πολύ δύσκολη τη θεραπεία την άνοιξη που ο γόνος είναι πολύτιμος. Θα μπορούσε οι τρείς ψεκασμοί να γίνουν την ίδια μέρα, υπό τον όρο ότι οι μέλισσες θα στεγνώσουν τελείως από τον προηγούμενο.
ΑΠΟΔΟΣΗ Η χρήση γαλακτικού οξέως έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα. Σε δοκιμές που έγιναν στο ερευνητικό γεωργικό ινστιτούτο της Δανίας, για λογαριασμό της Δανικής Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων πέτυχαν με την αναφερόμενη μέθοδο αποτελεσματικότητα στην εξόντωση της βορρόα άνω του 95%.

Ταξινόμηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι 8 τόνους σε μελισσοκόμους.

Ν 2801/ΦΕΚ 46/Α/3-3-2000
ΦΕΚ 696/ΤΒ/6-6-2000 του Υπουργείου Μεταφοράς και Επικοινωνιών

1. Επιτρέπεται η χορήγηση μιας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 8.000 χιλιόγραμμων στους έχοντες μελισσοκομικές επιχει ρήσεις, χωρίς την προϋπόθεση πραγματοποίησης των ακαθάριστων εσόδων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν. 1959/91, όπως αυτές ισχύουν σή μερα.

2. Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις απόκτησης ΦΙΧ αυτ/του μικτού βάρους μέχρι 8.000 χιλιόγραμμων στις μελισσοκομικές επιχειρήσεις ως εξής:

α. Ο ενδιαφερόμενος για να αποκτήσει την άδεια κυκλοφο ρίας του ΦΙΧ αυτ/του μέχρι 8.000 χιλιόγραμμων μικτού βάρους, πρέπει να είναι μελισσοτρόφος από τριετίας (να κατέχει μελισσοκομικό βιβλιάριο) και να κατέχει πάνω από 200 μελισσοσμήνη και

β. Να χαρακτηρίζεται κατά κύρια απασχόληση γεωργός (να έχει εισοδήματα και χρόνο απασχόλησης από τη γεωργία πάνω από 50% των συνολικών εισοδημάτων και χρόνου απα σχόλησης κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας).
Για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των ΝΙΑ της χώρας, απαιτείται βεβαίωση της νομαρχιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας η οποία να βεβαιώνει τα παραπάνω.
Γ. Ο τύπος της χορηγούμενης βεβαίωσης είναι ο εξής:

                                       Βεβαίωση

Ο ή Η……………………………κάτοικος………………….είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργός και μελισσοτρόφος από τριετίας, κατέχει πά νω από 200 μελισσοσμήνη και έχει ανάγκη απόκτησης άδει ας ΦΙΧ αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 8.000 χιλιόγραμμων για τις μετακινήσεις αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως.

                                    Παπάγου, 25 Απριλίου 2000
                                  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
   ΓΕΩΡΠΑΣ           ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   
  Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ                         ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2010

ΖΑΧΑΡΟΖΥΜΑΡΟ ΜΕ ΣΚΟΡΔΟ

Υλικά
-30 κιλά μέλι
-80 κιλά ζάχαρη(άχνη)
-9-10 κεφάλια καθαρισμένες σκελίδες σκόρδο,
-4 ποτήρια φυσικό χυμό πορτοκάλι
Τρόπος παρασκευής
Πρώτα λειώνουμε τις καθαρισμένες σκελίδες του σκόρδου στο μπλέντερ με 4 ποτήρια φρέσκου χυμού πορτοκαλιών. Κατόπιν το ρίχνουμε μέσα στο ζυμωτήριο που έχουμε και τα υπόλοιπα υλικά και το αφήνουμε να δουλέψει μέχρι να ομογενοποιηθεί. Το μείγμα που θα προκύψει το τοποθετούμε σε νάιλον σακούλες ανά 2-3 ή 4 κιλά, το αφήνουμε να ΄΄παγώσει΄΄ και κατόπιν κόβοντας την σακούλα στο κάτω μέρος την τοποθετούμε πάνω στους κηρηθροφορείς, μέσα στις κυψέλες.
-Το ζαχαροζύμαρο αυτό δίνεται στα μελίσσια από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τέλος Μαρτίου.

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

ΑΝΟΙΞΗ

Ξεκίνησε η άνοιξη, η μέρα μεγαλώνει, δειλά - δειλά τα μελισσάκια άρχισαν να δουλεύουν....... θερμοκρασία 14-15 βαθμοί Κελσίου. Στη χθεσινή επιθεώρηση που έκανα διαπίστωσα ότι, έχουν αρχίσει και γονιάζουν για τα καλά. Για να δούμε πως θα πάει...!!!

ΔΙΠΛΕΣ

Για 30-35 δίπλες
Για τη ζύμη
2 αυγά
2 κρόκοι αυγού
1/4 του κουταλιού σόδα
Αλάτι, στη μύτη του κουταλιού
½ πορτοκάλι, τον χυμό
1 πορτοκάλι, το ξύσμα
1 και 3/4 της κούπας αλεύρι σκληρό
Για το τηγάνισμα
Ελαιόλαδο ή σπορέλαιο
Για το σιρόπι
2 κούπες μέλι
½ κούπα ζάχαρη
1 κούπα νερό
Για το πασπάλισμα
Κανέλα
Καρυδόψιχα χοντροκομμένη
1. Χτυπάμε στο μίξερ τα αυγά και τους κρόκους με τη σόδα και το αλάτι, επί 20 λεπτά. Προσθέτουμε τον χυμό και το ξύσμα του πορτοκαλιού και, συνεχίζοντας το χτύπημα, προσθέτουμε το αλεύρι, μέχρι να γίνει η ζύμη μέτρια. Τη χωρίζουμε σε 2 μπάλες, τις τυλίγουμε με μεμβράνη και τις βάζουμε στο ψυγείο 2 με 3 ώρες.
2. Πασπαλίζουμε τον πάγκο όπου θα δουλέψουμε με αλεύρι, αλευρώνουμε τα χέρια μας και ανοίγουμε τη ζύμη με τον πλάστη ή την βέργα σε πολύ λεπτά φύλλα (αν η ζύμη κολλάει, δεν προσθέτουμε αλεύρι, για να γίνουν οι δίπλες μας αφράτες. Αλευρώνουμε μόνο τα χέρια μας και τον πάγκο).
3. Κόβουμε τα φύλλα με ροδελάκι σε λωρίδες φάρδους 6 εκ. και μήκους 15 εκ. Τις αραδιάζουμε στον πάγκο, τις σκεπάζουμε με πετσέτα, για να μην στεγνώσουν, και τοποθετούμε από πάνω άλλες λωρίδες μέχρι να τελειώσει η ζύμη.
4. Σε βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα βάζουμε μπόλικο λάδι να κάψει. Παίρνουμε με την πηρούνα μία λωρίδα. Τη βυθίζουμε στο λάδι, τυλίγοντάς την και την τηγανίζουμε ελαφρά, μέχρι να φουσκώσει και να ροδίσει. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο με τις υπόλοιπες λωρίδες. Τις αφήνουμε πάνω σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας να στραγγίσουν.
5. Ετοιμάζουμε το σιρόπι. Βράζουμε το νερό με τη ζάχαρη, μέχρι να διαλυθεί, και προσθέτουμε το μέλι, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να δέσει.
6. Περιχύνουμε με το σιρόπι τις δίπλες και πασπαλίζουμε με κανέλα και καρυδόψιχα.

ΠΑΣΤΕΛΙ

Υλικά
500 γρμ. Μέλι ανθέων
400 γρμ. Σουσάμι καβουρδισμένο
φλούδα από ένα λεμόνι και ένα πορτοκάλι
ένα ποτήρι νερού ανθόνερο
Εκτέλεση
Καβουρδίζουμε το σουσάμι σε ένα μικρό τηγανάκι μέχρι να ροδίσει. Παράλληλα, ζεσταίνουμε σε ένα κατσαρολάκι το μέλι μέχρι να πάρει βράση και να το ξαφρίσουμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε τις φλούδες από το πορτοκάλι και το μέλι για να πάρει άρωμα και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε καθώς θα ψιλοβράζει.
Σε λίγο προσθέτουμε το σουσάμι και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα παχύρρευστο μίγμα και το κατεβάζουμε από τη φωτιά.
Το μυστικό για να ξέρουμε ότι το υλικό είναι έτοιμο, έχει ως εξής: ρίχνουμε μια κουταλιά από το μίγμα σε ένα μικρό πιατάκι και περιμένουμε. Αν μόλις κρυώσει ξεκολλήσει εύκολα από το πιατάκι, τότε το γλυκό είναι πράγματι έτοιμο.
Τότε αρχίζουμε να το περιχύνουμε σε μικρά κομμάτια, σε μια ανοιγμένη λαδόκολλα ή σε καθαρό μαρμάρινο πάγκο κουζίνας, αφού πρώτα έχουμε ρίξει αρκετό ανθόνερο.
Όταν κρυώσει το ξεκολλάμε προσεκτικά και το φυλάμε σε δροσερό μέρος, επάνω σε μεγάλες πιατέλες ή χάρτινα κουτιά ζαχαροπλαστικής.
Ένα σπουδαίο μυστικό για να μην κολλάνε τα κομμάτια μεταξύ τους είναι να τα τυλίγουμε σε μικρά χαρτιά ζαχαροπλαστικής.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ

Οι κυριότερες ενδείξεις για χρήση του βασιλικού πολτού:
Παιδιά με αναιμία που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη στο λύκειο, για την προετοιμασία των εξετάσεων κατά την ανάρρωση
Ενήλικες
• για την πρόληψη εποχιακών ιώσεων
• κατά της κατάθλιψης, άγχους, στρες
• κατά της δυσκοιλιότητας
• κατά της ανικανότητας και της στειρότητας
• κατά των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση
• κατά της αθηροσκλήρωσης (έλεγχος των επιπέδων της χοληστερόλης)
• κατά της κόπωσης
• κατά του υποσιτισμού και της νευρικής ανορεξίας
• κατά της μυϊκής δυστροφίας
• κατά της ασθένειας του Parkinson
• κατά της ασθένειας του Alzheimer
• κατά της υπέρτασης
• κατά του σακχαρώδη διαβήτη
• στα γηρατειά
• προστατευτικός ο ρόλος του για το ήπαρ
• πιθανόν αντικαρκινική δράση
• ενίσχυση ανοσοποιητικού συστήματος-αντιμικροβιακή δράση (κυρίως έναντι στρεπτόκοκκων, σταφυλόκοκκων και Ε.coli, bacilli coli)
• τόνωση και ενδυνάμωση του δέρματος (λόγω του κολλαγόνου που περιέχει-μείωση ρυτίδων) και του τριχωτού της κεφαλής
• κατά του πονοκεφάλου
• κατά των ενδοκρινικών διαταραχών και των ορμονικών ανισορροπιών
• μειώνει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου
• μειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης
• κατά των καταγμάτων των οστών
• επουλώνει τις ιστικές καταστροφές
• κατά των φλεγμονών
• μειώνει τα αρθριτικά προβλήματα
• ευεργετικό σε περιπτώσεις μειωμένης μνήμης
• βελτιώνει το άσθμα
• προσφέρει αναβολική υποστήριξη με αποτέλεσμα την αθλητική απόδοση (αυξημένη ενέργεια, αντοχή και φυσική δύναμη)
• κατά της πνευματικής κατάρρευσης
• κατά των ελκών, εκζεμάτων
• μειώνει αλλεργικά συμπτώματα άλλων αιτιών
• διατήρηση ομορφιάς
Ο βασιλικός πολτός όμως, έχει και πολλές άλλες ενδείξεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαιτητικό, με ταυτόχρονη ενίσχυση του οργανισμού. Βασιλικό πολτό συναντούμε ως συστατικό και στη βιομηχανία καλλυντικών, σε προϊόντα που προορίζονται για το αδυνάτισμα και τη μείωση της κυτταρίτιδας. Έχει διαπιστωθεί ότι ανοίγει την όρεξη και είναι εξαιρετικά βοηθητικό σε περιπτώσεις ασθενικών παιδιών. Ρυθμίζει το βάρος και βοηθά στη χώνεψη. Το μακιγιάζ με βασιλικό πολτό αποτελεί ακόμα μυστήριο και δεν είναι γνωστά τα αποτελέσματά του. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επιστημονική έρευνα σε θέματα προαγωγής υγείας μελέτησε την επίδραση του βασιλικού πολτού στην μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μια πρόσληψη της τάξεως των 50-100mg την ημέρα, μείωσε την χοληστερόλη στο 14% των δοκιμαζόμενων.
Επίσης, μπορεί κανείς να συμπεράνει από τα συστατικά του βασιλικού πολτού τι είδους θεραπευτικές δράσεις μπορεί να έχει. Μια πρώτη παρατήρηση μπορεί να είναι οι αντιοξειδωτικές βιταμίνες που περιέχει, όπως η βιταμίνη C, A και E.
Σε προβλήματα όπως η κόπωση και οι αϋπνίες, οι διατροφικές ελλείψεις και άλλα, μπορεί κανείς να βρει ισχυρό σύμμαχο. Ορισμένα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί το παροδικό αίσθημα κόπωσης. Αν αυτή οφείλεται σε ανεπάρκεια βιταμινών ή ιχνοστοιχείων, η θεραπεία μπορεί να κρίνεται απαραίτητη. Ο βασιλικός πολτός μπορεί να δώσει ότι καλύτερο από τη φύση χωρίς παρενέργειες. Θεωρείται, λοιπόν, λύση για την καθημερινότητα. Το 35% των ατόμων που παραπονιούνται για «έλλειψη ενέργειας», για παροδικές καταστάσεις κόπωσης, οφείλονται στις συνθήκες της καθημερινής ζωής, που συχνά επιδεινώνονται από λάθη στην υγιεινή διαβίωση. Επίσης, υποστηρίζεται ότι ενεργοποιεί την ανάπτυξη του μυελού των οστών και βοηθά στη γρήγορη επούλωση των πληγών (στο μισό χρόνο από αυτό που θα χρειαζόταν χωρίς αυτόν).
Δοσολογία:
Η δοσολογία που συστήνεται είναι η εξής: ένα κουταλάκι το πρωί νηστικός κάτω από τη γλώσσα μέχρι να διαλυθεί, τα παιδιά μισό κουταλάκι και οι αθλητές και ασθενείς έως και δύο. Απαραίτητος χρόνος χρήσης ορίζονται 3 μήνες ετησίως. Ο βασιλικός πολτός, καθώς είναι φυσικό προϊόν, είναι απόλυτα αβλαβές, δεν προκαλεί παρενέργειες και εθισμό. Η ισχύς του εξαρτάται από τη φρεσκάδα του. Συντηρείται σε 5οC (οικιακό ψυγείο) έως 6 μήνες, ενώ αλλοιώνεται από τον αέρα, το φως και τα μεταλλικά σκεύη. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο βασιλικός πολτός δεν είναι φάρμακο αλλά τροφή, όμως οι εξαιρετικά πολλές θεραπευτικές ιδιότητές του τον καθιστούν μια ουσία απέναντι στην οποία πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός. Μέλι, για παράδειγμα, μπορεί κανείς να τρώει όσο θέλει, βασιλικό πολτό όμως ημερησίως μέχρι μισό γραμμάριο. Επίσης, καλό είναι σε περιπτώσεις χρόνιων ασθενειών να ερωτάται και ο θεράπων γιατρός.

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΡΜΗΓΚΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ (formic acid)

Προμηθεύομαι formic acid από μεγάλες χημικές εταιρίες, είναι θέμα αξιοπιστίας αλλά και τιμής. Στις ίδιες τις εταιρείες μπορεί να βρεις σκεύασμα σε μισή τιμή ή και λιγότερη όταν η περιεκτικότητα του είναι κάτω του 100%. Αγοράζω πάντα περιεκτικότητας 99,99% και λέγεται ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ. Τα μικρότερης καθαρότητας, δεν εμπνεύουν εμπιστοσύνη ως προς τη συμπεριφορά του έκδοχου. Υπάρχει πιθανότητα να βλάψει σοβαρά τα μελισσοσμήνη του. Το έκδοχο (το υπόλοιπο ποσοστό του διαλύματος), αν έχει θειικά ή νιτρικά είναι τοξικά για τις μέλισσες. Αυτός είναι ο λόγος που προτιμάται το αντιδραστήριο.
ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
Α. Ασφάλεια
1. γάντια χειρουργείου
2. μάσκα με γυαλιά
(Είναι καυστικό, πολύ πτητικό και αποπνηκτικό)
Β. Συσκευσίας
1. νάυλον σακουλάκια
2. vetex
3. συρραπτικό
4. σύριγγα 50ml
5. δοχείο αραιώσεως διαλύματος (γυάλινο ή πλαστικό 2 λίτρων).
6. ογκομετρητής μέχρι 1 λίτρο
7. χωνάκι (που να χωράει στο στόμιο του δοχείου αραιώσης)
Αγοράζουμε vetex και το κόβουμε σε κομμάτια περίπου 1/4 του Α4. Εξαρτάται βέβαια από τις διαστάσεις του, για να μην έχουμε ρετάλια, γι αυτό και το περίπου. Αγοράζουμε νάυλον σακουλάκια διαστάσεων τέτοιων που να χωράει το κομμάτι του vetex.
Φοράμε γάντια και μάσκα. Πέρνουμε το οξύ συνήθως είναι σε συσκευασία λίτρου, βάζουμε το χωνάκι στο δοχείο αραίωσης και με προσοχή ρίχουμε το οξύ στο δοχείο. Στη συνέχεια πέρνουμε τον ογκομετρητή και μετράμε 660 ml νερό βρύσης και το ρίχνουμε στο δοχείο αραίωσης. Το δοχείο θα θερμανθεί μην ανησυχήσετε είναι λόγω της αραίωσης. Έτσι επιτυγχάνουμε διάλυμα 60% κατ όγκο. 1/0,6=666,66
Πέρνουμε τη σύριγγα και τραβάμε 40ml διαλύματος κάθε φορά και το ρίχνουμε στο νάυλον σακουλάκι. Βάζουμε ή είχαμε βάλει το vetex μέσα και αφού στριφογυρίσουμε 2-3 φορές την ανοικτή πλευρά του το συρράπτουμε. Το διάλυμά μας είναι 1660/40=41 δόσεις περίπου. Αφού τελειώσουμε μπορούμε τα σακουλάκια να τα βάλουμε σε 2-3 πλαστικές σακουλές (super market) και να το αποθηκεύσουμε στην κατάψυξη, ώστε να μηδενίσουμε την εξάτμισή του.
ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ
Αφού φορέσουμε γάντια χειρουργείου, με ένα ψαλίδι ή άλλο κοφτερό αντικείμενο ανοίγουμε περίπου στη μέση του νάυλον μια τρύπα διαμέτρου 2,5 - 3,5 cm. Το εισάγουμε στη κυψέλη από τη θυρίδα και μένει για 14-20 μέρες μέχρι να εξατμιστεί τελείως. Αν τυχόν ξεχαστεί θα το διαλύσουν οι μέλισσες και μετά 30-40 μέρες τα δυνατά μελίσσια το έχουν απορρίψη από την κυψέλη.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εξωτερικές συνθήκες θερμοκρασίες όχι πάνω από 18ο C.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Το formic acid δεν καταστρέφει τη βαρρόα που είναι πάνω στις μέλισσες, καταστρέφει τη βαρρόα και στο σφραγισμένο γόνο, χωρίς ο γόνος να ενοχλήται απ αυτό. Για επιβαιβέωση μετά το 10ήμερο ανοίξτε σφραγισμένο κηφηνογόνο, θα διαπιστώσετε ότι αν ήταν προσβεβλημένος από βαρρόα να έχει μαύρα στίγματα. Αυτό είναι ενδεικτικό ότι η βαρρόα είναι νεκρή διαφορετικά θα ήταν κοκκινοπή.
Ταυτόχρονα καθαρίζει το μελίσσι και από την τραχειακή ακαρίαση, η οποία κουράζει περισσότερο τη μέλισσα. Περιορίζει τη αναπνοή της μέλισσας. Προσβολή από τραχειακή ακαριάση έχουμε πάντα από τα μελιτώματα του δάσους. Καλό θα είναι να γίνεται πάντα μετά από εκκρίσεις μελιτωμάτων σε αραιώτερο διάλυμα 35-40%.
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Έχει παρατηρηθεί ότι, πολλές βασίλισσες άνω των 2 ετών δεν αντέχουν το σοκ και χάνονται.

ΡΟΦΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ

Για 5-6 κούπες  Υλικά:
1½ λίτρο νερό
5-7 ξυλάκια κανέλας
10-15 καρφάκια γαρίφαλο ή μια κουταλιά τριμμένη γαρίφαλο
½ κούπα μέλι
1-2 λεμόνια
Παρασκευή
Σε μια μικρή κατσαρόλα ή ένα τσαγερό ρίχνουμε το νερό και το βάζουμε για βράσιμο, μόλις βράσει το κατεβάζουμε από την φωτιά και ρίχνουμε μέσα τα ξυλάκια της κανέλας και τα καρφάκια γαρίφαλο ή την κουταλιά τριμμένο γαρίφαλο.
Τα σκεπάζουμε με το καπάκι και τα αφήνουμε για 20 λεπτά να βγάλουν τις ουσίες και τους χυμούς τους που περιέχουν. Η κανέλα είναι άριστο απόσυμφορητικό και μικροβιοκτόνο. Μόλις περάσουν τα 20 λεπτά στραγγίζουμε καλά το περιεχόμενο της κατσαρόλας. Σερβίρουμε στις κούπες αφού πρώτα μέσα ρίξαμε μια κουταλιά μέλι και μερικές σταγόνες λεμόνι. Στην Κεϋλάνη το χρησιμοποιούν για το κρυολόγημα, επίσης ρίχνει τον πυρετό, είναι και ελαφρό διουρητικό.

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΗΣ

Ακατέργαστη σαν τσίχλα: Μασάμε ένα κομμάτι πρόπολης μέγεθος στραγαλιού μέχρι να διαλυθεί στο στόμα μας, κατόπιν το καταπίνουμε. Μόλις θα αρχίσουμε να μασάμε και αναμειχθεί η πρόπολη με το σάλιο θα μας κάψει λίγο, αυτό σημαίνει ότι η πρόπολη είναι καλή, παίρνουμε την πρόπολη 3 φορές την ημέρα πάντα πριν από φαγητό. Είναι ιδανική για έλκη ή πληγές στο λαιμό, επίσης για τα ούλα που ματώνουν και δόντια που πέφτουν.
Σκόνη : Για τα κρυολογήματα, μισό κουταλάκι του γλυκού σκόνη πρόπολης 3 φορές την ημέρα 2 ώρες πριν από φαγητό. Για τα παιδιά από 10 ετών και πάνω μισό κουτάκι δυο φορές την ημέρα.
Πούδρα : Μετατρέπουμε την σκόνη σε πούδρα με πιο πολύ κοπάνισμα σε γουδί και κατόπιν την απλώνουμε στην πληγή, γδάρσιμο, γενικά για εξωτερική χρήση και επιδένουμε με καθαρή γάζα, κάνουμε καθημερινή αλλαγή.
Βάμμα : Σαν βάμμα η πρόπολη είναι μία θαυμάσια επιλογή απολύμανσης και προστασίας για πληγές από κοψίματα, γδαρσίματα και γρατσουνιές.
Πάστα : Η ανάμιξη 20 γραμμαρίων σκόνης πρόπολης με 100 γραμμάρια μέλι, κάνουμε πάστα πρόπολης 20% και λαμβάνουμε για το έλκος 2 -3 κουταλάκια ημερησίως 2 ώρες πριν το φαγητό.
Αλοιφή : είναι ιδανική διότι είναι αντιβακτηριδιακή και έχει μυκητοκτόνες ιδιότητες.
Οδοντόπαστα : Θεραπεύει τα πρησμένα ούλα καθώς και έλκη στην στοματική κοιλότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ Αλλεργία : Η πρόπολη έχει αντιαλλεργικές ιδιότητες, αυτό είναι διαπιστωμένο. Επειδή όμως σίγουρα υπάρχουν άτομα με κάποια ευαισθησία στην πρόπολη, περίπου πέντε στα χίλια, θα πρέπει πάντα να γίνεται ένα τεστ μασώντας την πρώτη ημέρα 2-3 στραγάλια πρόπολης, για 1 ώρα το καθένα πριν το φαγητό. Μετά μπορούμε να τα φτύσουμε, καλό θα μας κάνει αν τα καταπιούμε. Τα άτομα που είναι αλλεργικά στην γύρη και στο τσίμπημα των μελισσών πιστεύεται ότι είναι αλλεργικά και στην πρόπολη γιαυτό τον λόγο αυτά τα άτομα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά στην πρώτη επαφή τους με την πρόπολη.