Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Ταξινόμηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι 8 τόνους σε μελισσοκόμους.

Ν 2801/ΦΕΚ 46/Α/3-3-2000
ΦΕΚ 696/ΤΒ/6-6-2000 του Υπουργείου Μεταφοράς και Επικοινωνιών

1. Επιτρέπεται η χορήγηση μιας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 8.000 χιλιόγραμμων στους έχοντες μελισσοκομικές επιχει ρήσεις, χωρίς την προϋπόθεση πραγματοποίησης των ακαθάριστων εσόδων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν. 1959/91, όπως αυτές ισχύουν σή μερα.

2. Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις απόκτησης ΦΙΧ αυτ/του μικτού βάρους μέχρι 8.000 χιλιόγραμμων στις μελισσοκομικές επιχειρήσεις ως εξής:

α. Ο ενδιαφερόμενος για να αποκτήσει την άδεια κυκλοφο ρίας του ΦΙΧ αυτ/του μέχρι 8.000 χιλιόγραμμων μικτού βάρους, πρέπει να είναι μελισσοτρόφος από τριετίας (να κατέχει μελισσοκομικό βιβλιάριο) και να κατέχει πάνω από 200 μελισσοσμήνη και

β. Να χαρακτηρίζεται κατά κύρια απασχόληση γεωργός (να έχει εισοδήματα και χρόνο απασχόλησης από τη γεωργία πάνω από 50% των συνολικών εισοδημάτων και χρόνου απα σχόλησης κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας).
Για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των ΝΙΑ της χώρας, απαιτείται βεβαίωση της νομαρχιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας η οποία να βεβαιώνει τα παραπάνω.
Γ. Ο τύπος της χορηγούμενης βεβαίωσης είναι ο εξής:

                                       Βεβαίωση

Ο ή Η……………………………κάτοικος………………….είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργός και μελισσοτρόφος από τριετίας, κατέχει πά νω από 200 μελισσοσμήνη και έχει ανάγκη απόκτησης άδει ας ΦΙΧ αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 8.000 χιλιόγραμμων για τις μετακινήσεις αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως.

                                    Παπάγου, 25 Απριλίου 2000
                                  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
   ΓΕΩΡΠΑΣ           ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   
  Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ                         ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

2 σχόλια: